A17 Олон үзэх

Сургалтын болон боловсролын хэрэгслийн зориулалтаар голчлон бүтээсэн, олон талт микроскоп. 2 ба түүнээс дээш холимог микроскопыг оптик замын хоолой ба тулгуураар холбосноор багш нар түүний бодит цаг хугацааны талбарыг микроскопоор 2 ~ 10 оюутанд хуваалцах боломжтой. Багшийн хяналтанд байдаг лазер заагчийг харах талбарт микроскопоор хэрхэн яаж ажиллуулах, эсвэл объектуудыг хамт судлах зэргийг сурагчдад харуулах, заахад хялбар байдаг.